VEDTEKTER

                              for

    GREFSEN OG DISEN VEL

     (STIFTET 4. DESEMBER 1910)

Grefsen og Disen Vels vedtekter er tidligere revidert i 1975 og 2001.                                                             

§ 1:      Formål

Grefsen og Disen Vel skal være et forum for områdets beboere, ivareta stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.  Vellet er opptatt av å bevare grønne lunger, og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

§ 1.1 Grefsen og Disen Vel er partipolitisk uavhengig.

§ 1.2 Foreningen søker medinnflytelse når viktige avgjørelser skal tas i saker som opptar beboerne i vellet, og skal også være et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 1.3 Foreningens styre samarbeider med andre foreninger, organisasjoner eller institusjoner i saker av felles interesse. Grefsen og Disen Vel er tilsluttet Oslo Velforbund og Vellenes Fellesorganisasjon, og foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.


§ 2:      Velområdets avgrensning

Fra Grefsen stasjon – Ring 3 til Sinsenkrysset – Trondheimsveien til høyspenttraséen – nord til Disengrenda – videre nord ut Eikelundveien – Liaveien – Aschehougs vei – Frenningsfaret – Frennings vei – Nandrups vei – Kjelsåsveien – Brannvaktveien – Grefsenveien – Glads vei – Kirkegårdsbakken – Kapellveien ned Bråtenalléen til Ring 3 og til Grefsen stasjon.
Adresser på begge sider av grenseveiene er inkludert i foreningens område, unntatt langs Ring 3, Trondheimsveien og Eikelundveien.


§ 3:      Juridisk ansvar

Foreningen er en frittstående juridisk institusjon med medlemmer, og er selveiende.  At den er selveiende, innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


§ 4:      Medlemskap og stemmerett

Berettiget til medlemskap er enhver fastboende, myndig person innen vellets område. På medlems-møter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett dersom de har betalt årets kontingent. Medlemskapet omfatter husstanden. Det kan også stemmes ved fullmakt. Imidlertid kan ingen representere mer enn ett medlem ved fullmakt.
Personer som bor utenfor vellets område, er medlemsberettiget hvis de er hus- eller grunneiere innen vellets grenser. 

§ 4.1:     Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes.  Avgjørelsen må fattes og godkjennes av årsmøtet.

§ 4.2:     Æresmedlemmer
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid, eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.

 

§ 5:      Kontingent

Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Kontingenten vedtas av årsmøtet og betales forskuddsvis. Ved utmelding refunderes ikke kontingenten.

§ 5.1      Ubetalt kontingent
Medlemmer som ikke har betalt inneværende års kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.


§ 6:      Årsmøter

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet.  Ordinært årsmøte holdes hvert år, helst innen utløpet av mars måned, og senest innen utgangen av april.  Datoen bekjentgjøres senest fem uker før årsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes styret senest fire uker før møtet.

Innkalling til årsmøtet sendes ut senest tre uker før møtet sammen med dagsorden, styrets beretning og revidert årsregnskap, budsjett for kommende år, samt innkomne forslag. Saker som ikke står på sakslisten i innkallingen, eller kommer inn etter fristens utløp, kan tas opp under eventuelt, men disse sakene kan ikke stemmes over.  Æresmedlemmer og alle som har vært medlem av foreningen i minst to uker, kan stille forslag til årsmøtet, og har stemmerett.


§ 6.1      Årsmøtet behandler:

1)                  Godkjenning av innkalling

2)                  Godkjenning av dagsorden

3)                  Valg av møteleder og referent

4)                  Oppnevning av tellekorps

5)                  Valg av to personer til å undertegne protokollen

6)                  Styrets årsberetning

7)                  Revidert årsregnskap og budsjett. Regnskapsåret går fra 01.01 til og med 31.12

8)                  Innkomne forslag

9)                  Eventuelt

10)              Valg i henhold til § 8.

§ 6.2      Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle vedtak fattes ved alminnelig flertall, såfremt ikke annet er bestemt.  Det skal føres protokoll over årsmøtets vedtak.

§ 7:      Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter styrets beslutning, eller på forlangende av minst 10 % av vellets medlemmer. Innkallingen skal være skriftlig, og medlemmene skal ha mottatt denne senest 14 dager før møtet finner sted. Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte (se § 10). Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

 

§ 8:        Valg

Styret består av syv styremedlemmer:

1)      Styreleder

2)      Nestleder

3)      Styremedlem/sekretær

4)      Styremedlem/kasserer

5)      Tre styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.  Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styrets leder velges separat. Styrets øvrige medlemmer velges på årsmøtet med en funksjonstid på to år av gangen, og således at ikke mer enn tre styremedlemmer er på valg samtidig, hvis mulig. Styreleder og nestleder skal ikke være på valg samtidig, og sitter i to år av gangen, som resten av styret. Valget foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til samme verv.  Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.
Styret fører protokoll.

Styreleder har signaturrett sammen med ett av de øvrige medlemmene av styret.

Styret utpeker forretningsfører for ett år med ansvar for utleie av velhusets lokaler. Denne mottar godtgjørelse.

Det velges en valgkomité med to eller tre medlemmer.

Det velges to revisorer.


§ 8.1      Styrets oppgaver

Styret skal:

         Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.  Styret har fullmakt til å foreta alle
transaksjoner som anses forenlige med foreningens virksomhet, herunder forvaltning av fast eiendom.

         Stå for velforeningens daglige ledelse, representere foreningen utad og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

         Forvalte velforeningens eiendeler og eiendom, herunder føre kontroll med foreningens

økonomi.  Ved kjøp eller salg av fast eiendom må det innkalles til ekstraordinært medlemsmøte, og det kreves samtykke fra minst 2/3 av alle vellets medlemmer.

         Ved behov, oppnevne komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

         Påse at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdiene foreningen innehar.

§ 8.2      Styret skal sørge for at foreningens medlemmer får innsyn i beslutningsprosesser og forvaltningen av vellets ressurser.  Dette gjøres ved at regnskaper, årsberetninger og protokoller fra årsmøter gjøres tilgjengelige på Grefsen og Disen Vels hjemmesider.

§ 8.3      Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik betydning for egen del, eller for noen nærstående, at medlemmet må anses å ha økonomisk gevinst i saken.

§ 8.4      Styret kan gjennomføre ordinære styremøter basert på elektroniske hjelpemidler.


§ 9:      Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst åtte dager i forveien.  Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.          


§ 10:     Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av ordinært årsmøte.  Forslagene må være innkommet til styret innen fire uker før årsmøtet, og kunngjøres sammen med innkalling til dette. Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall, når minst 10 % av medlemmene deltar.  
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter godkjennelse, og har ikke tilbakevirkende kraft.


§ 11:    Oppløsning av velforeningen

Forslag om oppløsning av vellet må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av foreningens samlede medlemstall.

Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes ved 2/3 flertall på det andre årsmøtet og skal anvendes til allmennyttige formål innen det området som står beskrevet i §2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

I tilfelle oppløsning, skal vellets verdier overføres til et fond som bestyres av tre medlemmer, hvorav minst to skal være bosatt i vellets område. Det tredje medlemmet oppnevnes av kommunen ved bydelen. De to forannevnte medlemmene oppnevnes på det årsmøtet som vedtar oppløsningen.

 

 

Oppdatert 23.08.2020

Styret i Grefsen og Disen Vel