VAV møte

Publisert av Rolf Vegard Pålerud den 24.08.20.

Til Vann og Avløpsetaten (VAV), Oslo Kommune

postmottak@vav.oslo.kommune.no

Innspill til VAVs planer i stamnett-utbyggingen vannforsyning Oslo om

utkjøring av tunell-masse på Gransjordet ved Disen

1. Bakgrunn

Gransjordet ved trikkesløyfen på Grefsen, er en av de få grønne flekkene i dette området, og

er en verdifull grønn lunge for mange tusen beboere på Disen og Grefsen. Området ble lagt

ut til rekreasjonsformål av Oslo kommune allerede i 1947. Området brukes av mange

beboere, spesielt barnefamilier, til grilling og lek og for tennisbaner i det nordøstre hjørnet

av området og en mindre BMX-bane i sør. Mange både vanlige beboere, barnehager,

skoleelever og andre bruker jordet. Det holdes for tiden uteskole på Gransjordet, og det er

en viktig skolevei for elever fra Disen til skolene på Grefsen. Feltet har et stort potensial som

rekreasjon- og aktivitetsområde, uten alternativer i nærheten. Det foreligger vedtak i Oslo

Bystyre at Gransjordet skal utvikles som rekreasjonsområde for beboerne.

2. Omfang av utkjøring av masse

VAV-prosjektet er godt beskrevet i offentlige dokumenter og gjengis ikke her.

Prosjektvarighet: oppstart 2022, varighet ca. 5 år utenom opprigging/nedrigging. Det skal

kjøres ut ca. 150.000 m 3 masse over aktiv utkjørings-periode på ca. 3,5 år. Det er 50.000 m 3

per år, eller ca. 50 m 3 per dag. Tallet betyr ca. 10-talls lastebiler per dag til og fra

Gransjordet, som betyr kjøring hver dag inkludert helger i tidsrommet 07 - 23. I tillegg

kommer infrastruktur, beslag av offentlige veier som massetransport-ruter, trafikk-dirigering

i trafikk-knutepunktet Disen, samt støy og støvforurensning fra transporten.

 

3. Konsekvenser for området

a) Beboerne. De som blir hardest rammet av prosjektet, er beboerne. Det antas at de som bor

innenfor en radius på 400 m fra anleggsplassen, vil få dagliglivet berørt av støy, støv,

trafikkproblemer og ekstra hensyntagen til barn i barnehager og skoler. Det er ett

aldershjem for pleietrengende og syke eldre med leiligheter for friske eldre i den øvre delen

av hjemmet ca. 100 meter fra Gransjordetog ett område med

eldreboliger ca. 25 meter fra Gransjordet; Grefsentunet, med 80 eldreboliger. Det er 6

barnehager mindre enn 400 meter fra Gransjordet (Pingvinen, Barnas Barnehage,

Grefsentunet Kindergarten, Sanatoriet Barnehage, Hundremeterskogen Barnehage og

Refstad Kindergarten), og det er ca. 15 barnehager innenfor en radius på 1 km. Det er 4

skoler innenfor en radius på 1,5 km. fra en anleggsplass på Gransjordet (Fernanda Nissen

Skole, Disen Skole, Morellbakken Skole og Grefsen Skole). De to siste bruker Gransjordet

som skolevei til fots. Det er også en hvup-bolig på selve Gransjordet i Kjelsåsveien 30, hvor beboerne 

har vært svært plaget av støy og forstyrrelser i forbindelse med rehabiliteringen av Grefsenveien og 

Sporveiens prosjekt. Prosjektet er derfor en av de større sakene på Grefsen/Disen de sisteårene som 

Grefsen og Disen Vel nå mobiliserer motstand mot, sammen med beboere og foreninger i området.

Beboerne har akkurat blitt ferdig med Sporvei-prosjektet som omgjorde området rundt Gransjordet

til anleggsplass i 2 år fra 2018 - 2020, med støy, støv, søle og kraftige lyskaster om natten, og

trafikkulemper. Dette har vært en særlig belastning for beboerne på Grefsentunet

 

b) Grefsen Tennisklubb. Grefsen Tennisklubb (GTK) ligger midt på den foreslåtte

anleggsplassen for VAV-prosjektet. GTK har ca. 500 registrerte betalende medlemmer, og

mer enn 700 brukere av 7 tennisbaner, og har en ung garde av unge tennisspillere, mange av

disse satser på en tenniskarriere. Med uttaksplass for masse på Disen må 4 av 7 baner graves

opp, og pga. støy, støv og trafikkproblemer er det sannsynlig at GTK må stanse driften i de 5

årene prosjektet varer. Det betyr oppsigelser av de som er ansatt i GTK. Det er sannsynlig at

medlemmene vil finne seg andre klubber å spille i, slik at gjenoppbygging av GTK antakelig vil

bli vanskelig. Dette innebærer rasering av et aktivt idrettsmiljø med mange medlemmer.

Norges Idrettsforbund har uttalt at de er sterkt imot planene, og vi skrive en egen uttalelse.

 

c) Bedrifter i området. Det er nærbutikker og flere bedrifter nær Gransjordet som vil oppleve

de samme konsekvensene som beboerne.

 

d) Konsekvenser for infrastrukturen i området. Oslo Kommune har i 2020 avsluttet et 2-års

oppgraderingsprosjekt på trafikk-knutepunktet Disen/Grefsen av veier, trikkeskinner,

holdeplasser og forgjenger-overganger med Sporveien som byggherre. Hvis VAV-prosjektet

skal ha utkjøring av masse på Gransjordet, må transport av masse nødvendigvis berøre de

nylig opparbeidede veiene i Sporvei-prosjektet, som sannsynligvis vil skje ned Grefsenveien

til Ring 3.

 

Det må derfor høyst sannsynlig gjennomføres et nytt rehabiliterings-prosjekt i regi av

Sporveien for å sette området i samme stand igjen. Det kan neppe sies å være god

samfunnsøkonomi og god bruk av skattebetalernes penger.

Spørsmål 1: Hvordan kan VAV få kommunal/statlig godkjenning for transport av 150.000 m 3

masse gjennom det ferdigstilte trafikk-knutepunktet Disen ut fra samfunnsøkonomiske,

trafikkmessige og befolkningsmessige konsekvenser?

Spørsmål 2: Storokrysset skal ombygges i anleggsperioden for VAV-prosjektet. Hvordan

tenker VAV at man kan gjennomføre to så omfattende prosjekter i samme periode uten at

det får meget store negative konsekvenser for beboere, kollektivtrafikk på Disen,

næringsvirksomhet og slitasje på infrastruktur?

 

Hva ønsker en samlet beboermasse på Grefsen og Disen?

Beboerne håpet å få utbedret Gransjordet med masser og planering og annen utvikling av

fasiliteter etter Sporveiens anleggsperiode. Beboere var i gang med en god dialog mellom

Grefsen og Disen Vel, Grefsen Tennisklubb, andre brukere og beboere i området, for å få til

felles planer for bruk av Gransjordet i flest mulig beboeres og aktørers interesse.

Det er derfor skuffende å se planene om fortsatt anleggsvirksomhet på Gransjordet til 2028.

Det er ikke gått ut informasjon om dette til beboere i Grefsen-Disen-området. Planene er så

inngripende for området at ansvarlig myndighet må sies å ha sviktet den demokratiske

informasjonsplikten sin, som enkelt kunne ha vært utført ved informasjonsmøte, rundskriv

eller andre informasjonskanaler.

 

Finnes det andre alternativer?

Det andre alternativet for utkjøring av masse, er Oset ved Maridalsvannet. Oset har i likhet

med Disen vært belastet med anleggsarbeid i flere år, så prosjektet er heller ikke positivt for

beboerne på Oset.

Men det kan ikke være tvil om at Oset har en langt mindre tetthet av beboere, barnehager

skoler og bedrifter. Det er nok med et blikk på Google MAPs. Oset er lang unna

knutepunkter for kollektiv- og persontrafikk:

- En anleggsplass på Disen vil berøre mange flere beboere enn ved Oset.

- På Oset er det allerede etablert en fjelltunnel hvor VAV-prosjektet allerede er startet

opp.

- Transport av masse kan foregå på den allerede etablerte grusveien for

anleggsmaskiner fra spissen av Maridalsvannet over til Maridalsveien ved Brekke. Det

er knapt noen som bor langs denne grusveien. Transport her vil ikke berøre i

nærheten av så mange beboere på Oset som på Grefsen/Disen.

- En transportmulighet er jernbanelinjen til Hakadal, godstog kunne transportere

masse til et avlastningssted som ikke vil ha de samme negative konsekvenser som på Disen.

 

Med hilsen

for Grefsen og Disen Vel

Gudveig Henryette Aaby

leder