Referat fra årsmøte 2019

Publisert av Rolf Vegard Pålerud den 14.11.19.

GREFSEN OG DISEN VEL 

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I VELHUSET, KJELSÅSVEIEN 18, OSLO, ONSDAG 11. SEPTEMBER 2019, 
KL. 18.00-20.00SAKSLISTE

1.            Godkjenning av innkalling
2.            Godkjenning av saksliste
3.            Valg av dirigent
4.            Valg av referent
5.            Valg av to personer for underskrift av protokollen
6.            Årsberetning for 2018
7.            Regnskap for 2018
8.            Revisors beretning
9.            Budsjett for 2019
10.          Forslag til nye vedtekter 
11.         Innkomne forslag
12.          Valg av

    a. Styre
    b.  Revisor
    c.  Valgkomité


Styret i Grefsen og Disen Vel i 2018 besto av:


Styreleder                                          Erik Høydal                         (på valg) 
Nestleder                                           Gudveig H. Aaby              (1 år igjen)
Kasserer                                              Erling Haaland                   (på valg)
Styremedlem/referent                 Vigdis Dahlseide              (på valg) 
Styremedlem                                   Runar Eikeset                   (1 år igjen)
Varamedlem                                     Marianne Tveit                 Utgått av styret
Varamedlem                                     Marte Zierfuss                  Utgått av styret

Revisor:                                               Odd Nielsen
Valgkomite:                                       Erik Høydal og Anne Kummen
Daglig leder:                                      Jon Bjerke Olsen. 

På årsmøtet 11.09. 2019 var det 38 stemmeberettigede personer til stede.

Vedtak:

1.       Innkallingen ble godkjent etter en del diskusjon og kommentarer.

2.       Sakslisten ble godkjent.

3.       Valg av dirigent: Eivind Grande. Valg av tellekorps: Øyvind Skagmo og Anders Chr. Aaby.

4.       Valg av referent: Vigdis Dahlseide/Gudveig H. Aaby.

5.       Valg av to personer for underskrift av protokollen: Arild Fossum og Jostein Bjørbekk.

6.       Årsberetningen for 2018 ble godkjent.

7.       Styremedlem Erling Haaland gikk gjennom regnskapet for 2018, og dette ble godkjent.

8.       Erling Haaland leste revisors beretning, som ble godkjent.

9.       Styremedlem Erling Haaland presenterte budsjettet for 2019.  Budsjettet ble godkjent.

10.   Forslag til nye vedtekter ble forkastet.

11.   Innkomne forslag:

·         E-post fra Per Kr. Holth av 31.07.2019
Kommentarer til innkallingen fra medlem Holth ble tatt til etterretning.

·         Brev fra Gøran Skaalmo, Lars Mitlid og Arnstein Sarset datert 14.08.2019 med ønske om to vedtektsendringer og fire forslag til vedtak om oppgaver for styret.

o   Deres forslag angående supplering av § 5.2 (gamle vedtekter) ble forkastet med 25 mot 12 stemmer.

o   Deres forslag angående supplering av § 5.3 (gamle vedtekter) ble forkastet med 25 mot 12 stemmer.

o   Deres forslag angående tinglysning under deres punkt 1.1 ble forkastet med 25 mot 12 stemmer.

o   Deres forslag angående brev til forskjellige etater under deres punkt 1.2 ble forkastet med 25 mot 12 stemmer. Under punkt 1.2 ble det fra salen bedt om å få protokollert at en angivelig uttalelse til BU Nordre Aker fra nestleder Paal Olafsen i Grefsen Tennisklubb, som går på at det ikke er behov for de nederste tennisbanene, ikke medfører riktighet.

o   Deretter ble deres to resterende forslag om vedtak under deres punkt 1.3 og 1,4 i deres brev av 14.08.2019 trukket. 

12.   Valg av:

a. Styret
Gudveig H. Aaby og Runar Eikeset var ikke på valg. 
Erling Haaland tok gjenvalg med akklamasjon
Vigdis Dahlseide og Erik Høydal tok ikke gjenvalg.
Marianne Tveit og Marthe Zierfuss har gått ut av styret.

Nye styremedlemmer valgt med akklamasjon:
Rolf Vegard Pålerud, og Sverre Gaarder.  
Nye varamedlemmer valgt med akklamasjon: 
Bjørn Halvorsen og Pål Rongved.

Det ble ikke valgt styreleder, så styret konstituerer seg selv på første møte.

b: Revisor
Revisor Odd Nielsen har godkjent regnskap. Han tok ikke gjenvalg. Som nye revisorer ble valgt Eivind Grande og Gøran Skaalmo.


c: Valgkomite
Ny valgkomité ble Harald Koht, Erik Høydal og Anne Kummen.


Øvrige kommentarer fra salen:

·         GDV bør være flinkere til å kommunisere hvilke fordeler det er å være medlem av Vellet.

·         Det bør være bedre kontroll med at medlemmene har innbetalt kontingenten, og bedre kommunisert at bare medlemskap med innbetalt kontingent gir stemmerett.

·         Oppgradering av medlemslistene er en viktig jobb for nytt styre.
Årsmøtet ble formelt avsluttet kl. 20.00.

Oslo, 24. september 2019_________________________                                                                ________________________
Arild Fossum                                                                                                    Jostein Bjørbekk